Italia

Roma

Miscellaneous.

Napoli

Miscellaneous.

Ostia

Miscellaneous.